TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Koolitus

TJO koolituskalender

Efektiivse tootmise edulood 2018 II

Lean Six Sigma Green Belt Koolitusprogramm 2018 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 II

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 II

ISO 45001 - millised on uuendused?

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 I

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 I

Lean Six Sigma Green Belt koolitusprgramm 2018 I

Efektiivse tootmise edulood 2018 eelhuvi registreerimine

LEAN-tehnikate koolitusprogramm 2017 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2017 II

LEANi rakendamise praktilised õppetunnid tootmisettevõttes

5S süsteem tootmisettevõttes

Lean Six Sigma Yellow Belt koolitusprogramm

ISO 22000:2018le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001le vastav TTO-juhtimissüsteem

Protsesside parendamine 6 sigma abil

Lean põhimõtete rakendamine teeninduses

Lean mõtteviis ja tehnikad kontoris

Lean põhimõtete rakendamine tootmises, lean mäng

Võtame raiskamised kontrolli alla

ISO 22000 standardi uuendused

Mis muutub ISO 9001:2015 standardis

Mis muutub ISO 14001:2015 standardis

Riskijuhtimise sisu ja levinumad meetodid

Lean 6 sigma ei ole raketiteadus

Kuidas suurendada tootmise efektiivsust

Lean'i sisu lihtsalt ja praktiliselt

Koolituse tellimine kingitusena

Soovin tellida sisekoolitusiFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Tootmisjuhi arenguprogramm

Milleks arenguprogramm tootmisjuhile?

Eesti ettevõtete tootmise juhtimise taseme analüüsimisel oleme leidnud palju selliseid jooni, mis viitavad vajadusele toetada tootmisjuhtenende raskes töös. Mõnikord on kasulik muudatuste kiirendamiseks kaasata professionaalne konsultant, teinekord piisaks sellest, et tootmisjuhid saaksid natuke oma teadmisi värskendada, korrastada ning teiste endasugustega pisut mõtteid ja kogemusi vahetada.

Kaasaegne tootmisjuht peaks olema:
1. juhtkonna partner ja nõuandja tootmise arengut ning efektiivsust käsitlevates küsimustes;
2. meeskonna motiveerija ja koostöö koordineerija erinevate juhtimistasandite ning üksuste vahel;
3. tegevuste analüüsija, probleemide ennetaja ja vajadusel ka lahendaja;
4. koolitaja, nõustaja, kompromisside ja konsensuse leidja.

Sellest lähtudes oleme koostanud tootmisjuhtidele ning tootmisjuhi rolli täitvatele töötajatele praktilise suunitlusega koolitusprogrammi nimetusega "tootmisjuhi arenguprogramm", mis aitab arendada oskusi ja vilumust oma rolli efektiivsemaks täitmiseks. Programmi lahutamatuks osaks on erinevates organisatsioonides kasutust leidnud praktiliste kogemuste ja lähenemisviiside edastamine ning osalejate pidev kogemuste vahetamine.

Programmi eesmärgid:
1. anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid tootmisjuhtidel oma rolli veelgi paremini täita;
2. anda edasi erinevate organisatsioonide kogemusi kaasaegsete juhtimismeetodite rakendamisest;
3. võimaldada diskussiooni ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi.


Programmi sihtgrupp

Tootmisjuhi arenguprogramm on mõeldud ettevõtete ja organisatsioonide tootmisjuhtidele ning tootmisjuhi rolli täitvatele juhtidele (tänapäevastes ettevõtetes kasutatakse vägagi erinevaid ametinimetusi).
 

Programmi kava


TOOTMISE EFEKTIIVSUSE SUURENDAMINE

Tootmise efektiivsus on oluline teema nii majanduse kasvu kui ka languse faasis. Efektiivsust saab tõsta igas organisatsioonis. Sageli on takistavaks teguriks just inimeste mõtteviis ja vanadest harjumustest kinnihoidmine. Efektiivsuse tõstmine ei eelda alati mahukate investeeringute tegemist, küll aga tasuks investeerida aega oma tegevuse analüüsimiseks. Oluline on leida üles efektiivsuse tõstmise võimalused ja kavandada ning viia ellu tulemusi tagavad meetmed.
Tootmisjuhi arenguprogrammi avakoolitus tutvustabki tootmise efektiivsuse erinevaid võimalusi. Koolitus on 2-päevane, praktilise kogemuse saamiseks kasutatakse Eestis reaalselt tegutseva ettevõtte põhjal koostatud situatsioonikirjeldust.

Koolituse käigus käsitletavad teemad:

 • Ühtlase tootmisvoo planeerimine, arvutamise alused
 • Laovarude optimeerimine
 • Tootmise efektiivsuse mõõdikud
 • Ülevaade ning praktilised näited võimalikest valdkondadest, mis aitavad tõsta tootmise efektiivsust
 • Efektiivsusvaldkondade rakendamise peamised probleemid ja võimalused
 • Protsesside ühendamine
 • Tootmise ruumipaigutuse (layout'i) planeerimine
 • Teostusaegade lühendamine
 • Tootmise efektiivsuse tõstmise kogemuste hankimine praktiliste ülesannete lahendamise kaudu

Programmi saab tellida sisekoolitusena siin.KUIDAS PANNA INIMESED TOOTMISES TÖÖLE JA HOIDA MOTIVEERITUNA

Tootmine on valdkond, mis sõltub paljude teiste valdkondade töö tulemusest (müük, kavandamine, projektijuhtimine, ostmine, ladu, logistika, klientide käitumine jne). Enamasti tuleb just tootmises tagasi teha eelnevates etappides kaotatud aeg ja paraku tulevad just siin esile tehtud vead. Koolitusel arutame läbi, kuidas sellises huvitavas keskkonnas inimesi tööle panna ja motiveerituna hoida, et kõik vajalik jätkuvalt tehtud saaks. Tutvustame erinevaid praktikas kasutatavaid süsteeme ja tehnikaid.
Vaheldusrikas ülesehitus võimaldab osalejatel korrastada ja täiendada oma teadmisi ning arendada oma võimeid praktiliste ülesannete lahendamisel. Koolitusel on võimalik teiste tootmisjuhtidega mõtteid vahetada ja leida lahendusi, kuidas alluvaid motiveerida ja tagada meeskonna eesmärkide saavutamine.

Koolituse käigus käsitletavad teemad:

 • Meeskonna moodustamine, meeskonnatöö tulemuslikkuse tagamine
 • Meeskonnaliikmete tegevuste koordineerimine, tasakaalustamine ühise eesmärgi saavutamiseks
 • Tootmisega seotud inimeste motiveerimine, mitterahalised, rahalised motivaatorid, motiveerimise mudelid (sh aja- ja tükipalga süsteem)
 • Motiveeriva õhkkonna saavutamine
 • Distsipliini ja korra tagamine
 • Saavutatu analüüsimine ja tagasiside andmine
 • Koolituse kokkuvõte ja viited tootmise efektiivsuse tõstmise võimalustele

Programmi saab tellida sisekoolitusena siin.TOOTMISE PLANEERIMINE

Paljudele on kindlasti tuttav olukord, kus värskelt väljaantud tootmisplaan poole tunni möödudes on täies ulatuses aegunud ning kasutu. Põhjustena müügist tulenevad prioriteetide muutused, hilinevad materjalitarned, remonti vajavad seadmed, puuduvad inimesed ja palju muid takistavaid tegureid. Koolituse käigus vaadeldakse lihtsaid planeerimise põhimõtteid ja tööriistu, mis võivad nii mõneski olukorras probleeme ennetada.

Koolituse käigus käsitletavad teemad:

 • Tootmise planeerimise strateegiad ja taktikad
 • Eelarved, prognoosid ja tegelikud numbrid, lühi- ja pikaajalised plaanid
 • Teostusaega mõjutavad tegurid
 • Ressursside kasutamise plaan (materjalid, inimesed, masinad, ruumid)
 • Tootmise, varustamise, ladustamise ja jäätmete käsitlemise logistika
 • Tööde prioriteetide määramine
 • Suhtlemine erinevate osapooltega
 • Varude ohjamine
 • Tootmisvõimsuse arvestamine
 • Koormatuse tasakaalustamine
 • Isetegemise ja allhangete kasutamise kulude võrdlus
 • Riskide juhtimine

Programmi saab tellida sisekoolitusena siin.PROFESSIONAALSE TOOTMISJUHI JUHTIMISOSKUSED

Tootmisjuhi oluliseks rolliks on käituda professionaalse juhina. Võrreldes kontoritööga, on tootmiskeskkond märgatavalt mitmekesisem ja pakub sageli huvitavamaid väljakutseid. Juht peab siin olema valmis korraldama suhteid paljude teiste valdkondade esindajatega (müük, kavandamine, projektijuhtimine, ostmine, ladu, logistika, klientide käitumine jne). Samas tuleb hoolitseda oma alluvate professionaalse juhtimise eest.
Kahepäevasel Koolitusel vaatlemegi seda, milline on juhtimise protsess tootmises ja millisteks väljakutseteks peaks juht valmis olema. Käsitleme nii juhtimise kui ka sellega seonduva suhtlemise ja enesekehtestamise tehnikaid. Koolitus on kahepäevane ja paremate tulemuste saamise ning juhi tegeliku käitumise ja võimekuse analüüsimiseks kasutame ka videotreeningu ja -tagasiside tehnikat.

Koolituse käigus käsitletavad teemad: 

 • Tootmisjuht kui juht, rollide jaotamine tootmisjuhi ja tema alluvate vahel (sh keskastmejuhtide rollid)
 • Koostöö tulemuslikkuse alused ja meeskonnatöö juhtimine
 • Reeglite kehtestamine
 • Kvaliteedi ja tootmisdistsipliini tagamine
 • Juhtimine kui protsess, PDCA-tsükkel (planeeri-tee-kontrolli-täiusta tsükkel):
  • Eesmärkide püstitamine, planeerimine ja otsustamine, prioriteetide määramine
  • Ülesannete delegeerimine (käsundamine) ja vahendite eraldamine
  • Eesmärkide täitmise jälgimine, kontrollimine
  • Andmete analüüsimine, hindamine, tunnustamine
 • Erinevate juhtimisstiilide kasutamine
 • Suhtlemistehnikad juhtimistöös
  • Eneseväljendamise oskuse arendamine
  • Aktiivne kuulamine
  • Kehakeele lugemine ja kasutamine
  • Suhtlemine alluvatega
  • Probleemide lahendamine, negatiivse tagasiside andmine
 • Enesekehtestamistehnikate kasutamine
   
Programmi saab tellida sisekoolitusena siin.TPM, SEADMETE SÜSTEEMSE HOOLDUSE TAGAMINE

Üks tootmisjuhi poolt koordineeritavatest olulistest valdkondadest on seadmete ja töövahendite korrashoidmine. Sageli “lisab igapäevastele tegemistele vürtsi” just olulise seadme tõrkumine kõige kiiremal tööperioodil. Kuidas hoolitseda selle eest, et võiksime oma seadmetele igal ajal kindlad olla? Kuidas suurendada tootmisprotsessi töökindlust ja alandada vastuolu seadme käitaja ja hooldaja vahel seadme tehnilise seisukorra eest hoolitsemise ning parendamise osas?
Koolituse käigus vaadeldakse seadmete süsteemse hoolduse põhimõtteid ja töövõtteid, mis aitavad probleeme ennetada. Programm tugineb rahvusvaheliselt tuntud TPMi (Total Productive Maintenance) põhimõtetel ja töövõtetel.


Koolituse käigus käsitletavad teemad: 

 • Seadmete efektiivsuse mõõtmine
 • Seadmetega seonduvate tõrgete põhjused
 • Tõrgetega seonduvad kulud ja saamatajäänud tulu
 • Tõrgete ennetamiseks vajalik info
 • TPM, süsteemse hoolduse põhimõtted, eesmärgid ja kasu
 • Seadmete hooldusvastutuse jagamine töötajate vahel
 • Hooldamiseks vajalikele tarvikute, varuosade ja tööriistade säilitamiseks sobivate kohtade loomine, tähistamine
 • Jätkuva õppe programmid
 • Süsteemse hoolduse programmi juurutamine

Programmi saab tellida sisekoolitusena siin.

 

NB! Pakume tootmisjuhile võimalust saata oma alluvuses töötavad juhid (nt meistrid, vahetuse vanemad, eestöölised) eraldi kahepäevasele Meistrite juhtimiskoolitusele  (2 päeva). Sarnast koolitusprogrammi on võimalik tellida ka ettevõttesse sisse.

Ka meistrite juhtimiskoolituse programm aitab paremini selgitada keskastmejuhtide rolli organisatsioonis ning aidata kaasa paremate tulemuste saavutamisele. Koolitus on kahepäevane ja paremate tulemuste saamiseks on juhi tegeliku käitumise ja võimekuse analüüsimiseks kasutusel videotreeningu ja -tagasiside tehnika.
 

Metoodika ja koolituspõhimõtted

OÜ TJO Konsultatsioonid koolitajad annavad koolituste raames ülevaate erinevatest tootmise juhtimisega seonduvatest käsitlustest. Kõikide koolituste lahutamatuks osaks on praktiline arutelu ning kogemuste vahetamine. Praktiliste töövõtete ja juhtimistööriistade tutvustamisele suunatud koolitustel kinnistatakse rühmatööde, praktiliste harjutuste ja näidete kaudu omandatud teadmisi. Mitmele koolitusele oleme kutsunud esinema ka praktikuid - spetsialiste ja juhte, kes räägivad oma juhtimiskogemustest, vigadest ja kordaminekutest. Professionaalse tootmisjuhi juhtimisoskuste koolitusel kasutatakse ka videotreeningu ja -tagasiside tehnikat.

Programmi tellimine

Kui tunnete lähemat huvi ülaltoodud koolitusprogrammi vastu, siis palun andke sellest meile teada! Programmi saab tellida sisekoolitusena siin. Avalike koolituste kuupäevasid saate kontrollida ja koolitustele registreerida koolituskalendrist.