TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Koolitus

TJO koolituskalender

Efektiivse tootmise edulood 2018 II

Lean Six Sigma Green Belt Koolitusprogramm 2018 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 II

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 II

ISO 45001 - millised on uuendused?

Tootmisjuhi arenguprogramm 2018 I

Kvaliteedijuhi arenguprogramm 2018 I

Lean Six Sigma Green Belt koolitusprgramm 2018 I

Efektiivse tootmise edulood 2018 eelhuvi registreerimine

LEAN-tehnikate koolitusprogramm 2017 II

Tootmisjuhi arenguprogramm 2017 II

LEANi rakendamise praktilised õppetunnid tootmisettevõttes

5S süsteem tootmisettevõttes

Lean Six Sigma Yellow Belt koolitusprogramm

ISO 22000:2018le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001le vastav TTO-juhtimissüsteem

Protsesside parendamine 6 sigma abil

Lean põhimõtete rakendamine teeninduses

Lean mõtteviis ja tehnikad kontoris

Lean põhimõtete rakendamine tootmises, lean mäng

Võtame raiskamised kontrolli alla

ISO 22000 standardi uuendused

Mis muutub ISO 9001:2015 standardis

Mis muutub ISO 14001:2015 standardis

Riskijuhtimise sisu ja levinumad meetodid

Lean 6 sigma ei ole raketiteadus

Kuidas suurendada tootmise efektiivsust

Lean'i sisu lihtsalt ja praktiliselt

Koolituse tellimine kingitusena

Soovin tellida sisekoolitusiFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

Kvaliteedijuhi arenguprogramm

Milleks kvaliteedijuhi arenguprogramm?

Erinevate organisatsioonide juhtimissüsteemi hindamise käigus tuleb kahjuks liigagi tihti ette olukordi, kus ettevõtted piirduvad vaid olemasoleva juhtimissüsteemi “tööshoidmisega” ning ei nähta juhtimissüsteemi kasuliku töövahendina. Sageli piirdutakse vajalike tõendusdokumentide kogumise, reklamatsioonide käsitlemise ja auditite korraldamisega ning märksa vähem pööratakse tähelepanu juhtimissüsteemi arendamisele.

Sellest lähtudes oleme koostanud juhtkonna esindajatele või kvaliteedijuhi rolli täitvatele juhtidele/spetsialistidele praktilise suunitlusega koolitusprogrammi “kvaliteedijuhi arenguprogramm”, mis aitab arendada oskusi ja vilumust oma organisatsiooni juhtimissüsteemi küpsust paremini hinnata ning arendada. Programmi lahutamatuks osaks on erinevates organisatsioonides kasutust leidnud praktiliste kogemuste ja lähenemisviiside edastamine ning osalejate pidev kogemuste vahetamine.

Alates 2011. a algusest uuendasime oluliselt kvaliteedijuhi arenguprogrammi. Arenguprogrammi teemad on nüüd otseselt suunatud juhtimissüsteemi tulemuslikkuse tõstmisele. Kvaliteedijuhi isiklikku tulemuslikkust tõstvad koolitused on koondatud Juhtimisoskuste arendusprogrammi. Soovitame kvaliteedijuhil kaaluda osalemist ka juhtimisoskuste arendusprogrammis.

Programmi eesmärgid:

 1. anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid juhtimissüsteemi tulemuslikkust hinnata, analüüsida ja parendada;
 2. anda edasi erinevate organisatsioonide kogemusi kaasaegsete juhtimismeetodite rakendamisest;
 3. võimaldada diskussiooni ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi.


Programmi sihtgrupp

Kvaliteedijuhi arenguprogramm on mõeldud kvaliteedijuhtidele ning juhtkonna esindaja rolli täitvatele juhtidele ja spetsialistidele.

Programmi kava

 1. Juhtimissüsteemi mõjususe ja tõhususe suurendamine - 1 päev 
 2. Tasakaalus mõõdikute süsteemi väljaarendamine - 1 päev
 3. Tervikliku juhtimissüsteemi loomine - 1 päev
 4. TQMi ja enesehindamine praktikas - 2 päeva 
 5. Riskide mõjus juhtimine - 1 päev
 6. Probleemide lahendamise tööriistad - 1 päev

JUHTIMISSÜSTEEMI MÕJUSUSE JA TÕHUSUSE SUURENDAMINE

Iga juhtimissüsteemi väljaarendamiseks ja toimivana hoidmiseks tehtav investeering peaks lõppkokkuvõttes andma organisatsioonile olulist kasu. Seda eelkõige kitsaskohtade kõrvaldamise ja vigade ning kadude vähendamise ning ennetamise kaudu. Lean metoodikad on rakendatavad ka juhtimissüsteemi arendamisel. See aitab muuta organisatsiooni erinevad protsessid tõhusamaks, täpsemaks ja mõjusamaks mille tulemusena on võimalik pühenduda olulistele teguritele ning vältida üleliigset ressursikulu.

Koolitus annab vastuse, kuidas juhtimissüsteemi abil kulusid kokku hoida ja hoolitseda ka tegevuste mõjususe suurendamise eest.

Koolituse teemad:

 • juhtimissüsteemis esinevate kulude teadvustamine
 • erinevate kadude avastamine juhtimissüsteemis
 • kvaliteedikulude mõõtmine ja analüüsimine
 • kulude alandamine juhtimissüsteemi abil
 • kuidas lõimida ISO 9001 nõuded Lean põhimõtetega
 • juhtimissüsteemi mõjususe ja tõhususe suurendamine
 • organisatsiooni parendusvõimaluste kaardistamine ja prioriteetsete parendusvaldkondade määramine
 • vajalike parendusprogrammide ettevalmistamine ja elluviimine kulude kokkuhoidmiseks
 • parendusprojektide tulemuslikkuse hindamine
    

TASAKAALUS MÕÕDIKUTE SÜSTEEMI VÄLJAARENDAMINE

Praktikas on korduvalt kinnitust leidnud väide: „Mida mõõdad, seda saad“. Kogemused näitavad, et meie poolt püstitatud mõõdikud juhivad meid mõõdiku suunas. Kui mõõdik on õige, siis on mõne aja pärast põhjust rõõmustada ja vastupidi. Kvaliteedijuhi üheks rolliks on erinevate mõõdikute väljatöötamine.

Koolitusel käsitletaksegi erinevate mõõdikute väljatöötamist, alates protsessidest ning lõpetades strateegiliste mõõdikute ja tasakaalus tulemuskaardi (BSC – Balanced ScoreCard) metoodikal põhineva mõõdikute süsteemiga. Koolitusel arutletakse, kuidas luua mõõdikute süsteem, mis on allutatud eesmärkide saavutamisele, lihtne ja läbipaistev ning hõlbustab organisatsioonis toimivate protsesside jälgimist ja juhtimist.

Koolituse teemad:

 • meie tegevuste protsessiline iseloom
 • kuidas muuta protsessid mõõdetavaks
 • protsesside kaardistamine ja analüüsimine
 • protsesside mõõdikute määratlemine
 • strateegiliste eesmärkide püstitamine ja tasakaalustamine
 • tasakaalus tulemuskaardi ja eesmärkide süsteem
 • tasakaalustatud strateegiliste eesmärkide realiseerimise süsteem (BSC) 

TERVIKLIKU JUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE

Tüüpiline kvaliteedijuhtimissüsteem käsitleb standardis viidatud protsesse ja valdkondi. Elu on aga märksa mitmekesisem. Igas organisatsioonis on veel palju tegevusi, mis ISO 9001 vm standardi nõuetega otseselt ei haaku. Olgu selleks siis turundustegevused, raamatupidamine vm. Samas on organisatsiooni toimimise huvides oluline luua ühtne ja terviklik juhtimissüsteem, milles igal tegevusel on oma selge roll ja eesmärk.

Koolitus käsitleb ühtse tervikliku juhtimissüsteemi väljaarendamist, mis lõimiks erinevad valdkonnad ühtseks tervikuks, et tekiks sünergia ja saavutataks parimad tulemuse.

Koolituse teemad:

 • erinevate protsesside eesmärgid rollid organisatsioonis
 • kuidas erinevaid valdkondi juhtimissüsteemiga lõimida
  • strateegiline juhtimine
  • turundus ja kliendihaldus
  • personali hindamis- ja arendamissüsteem
  • klienditeenindusstandardid
  • raamatupidamine ja finantsplaneerimine
  • riskijuhtimine
 • standardites käsitletud valdkondade lõimimine (mida koos, mida eraldi)
 • kuidas kaasata süsteemi arendamisse teiste valdkondade juhid ja töötajad
 • kuidas jõuda tervikliku juhtimisega organisatsioonini 

TQMi JA ENESEHINDAMINE PRAKTIKAS

Terviklik kvaliteedijuhtimine (Total Quality Management – TQM) on organisatsiooni juhtimise ideoloogia, mis on aluseks paljudele kaasaegsetele juhtimiskäsitlustele. Seda on otseselt või kaudselt seostatud mitmete sarnaste metoodikatega (protsessijuhtimine, õppiv organisatsioon jt). Terviklikkuse põhimõtteid arvestav organisatsioonilise täiuslikkuse mudel (Excellence Model) on sageli aluseks ka organisatsiooni enesehindamise läbiviimisel. Ka juhtimiskvaliteedi auhindade puhul lähtutakse sarnasest mudelist ja kriteeriumidest.

Koolituse tulemusena on osalejatel teadmised, kuidas saab täiuslikkuse mudelit ja tervikliku kvaliteedijuhtimise põhimõtteid kasutada enesehindamise läbiviimiseks ja organisatsiooni arendamiseks. Kogemused näitavad, et 2 päevaga saavad osalejad vajalikud kogemused praktiliste tööde baasil ja mõistavad hindamissüsteemi.

Koolituse teemad:

 • TQMi põhimõtete rakendamine juhtimissüsteemis
 • kvaliteedijuhtimine tänapäeva organisatsioonides: TQM ja õppiv organisatsioon
 • enesehindamise põhimõtted ja metoodikad (lihtsamatest keerukamateni) koos praktiliste töödega
 • kuidas valida jõukohane hindamis- ja arendamisvahend
 • organisatsioonilise täiuslikkuse mudel Euroopas ja Eestis (EFQM ja Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna mudel)
 • põhjalik ülevaade Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna mudelist ja kriteeriumidest koos praktiliste harjutustega
 • enesehindamise planeerimine ja läbiviimine 
    

RISKIDE MÕJUS JUHTIMINE

Riskijuhtimist on hakatud rakendama järjest laiemalt, pidevalt lisandub uusi valdkondi. Riskijuhtimine on ka paljude juhtimissüsteemide standardite aluseks (olgu see siis keskkonna või töötervishoiu vm riski ohjamine, info või tarneahela turvalisuse tagamine või koguni organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamine). Kaasaegses organisatsioonis eeldatakse süsteemset lähenemist ka riskijuhtimisele.

Koolitusel ongi kavas näidata, kuidas riskijuhtimist süsteemselt käsitleda ja erinevates valdkondades tulemuslikult rakendada.

Koolituse teemad:

 • Riskijuhtimise põhimõtted/printsiibid ja mõisted
 • Riskijuhtimise raamstruktuuri mudel
 • Rahvusvahelises standardis ISO 31 000 esitatud juhised ning nende rakendamine
 • Riskijuhtimise raamstruktuuri kavandamine, elluviimine, seire ja ülevaatus ning pidev parendamine
 • Riskijuhtimise protsessi teostamine konteksti määratlemise, kommunikatsiooni, riskide kaalutlemise ja käsitlemise kaudu 

PROBLEEMIDE LAHENDAMISE TÖÖRIISTAD

Organisatsiooni tasandil tekib igapäevaselt erineva keerukusastme ning iseloomuga probleeme, mille lahendamine võtab suure osa töötajate ja juhtkonna ajaressursist. Koolitusel osalejad õpivad probleemidele efektiivselt ja loovalt lahendusi leidma ja erinevaid probleemilahendusmeetodeid kasutama. Kuidas on võimalik probleemidest õppida ja luua süsteem, mis tagaks, et sarnaseid probleeme enam tulevikus ei korduks?

Koolituse teemad:

 • praktilised tööriistad rakendamiseks erinevates situatsioonides
 • tehnikad info kogumiseks
 • tehnikad info süstematiseerimiseks
 • tehnikad otsustamise lihtsustamiseks
 • parendussüsteemi loomine
 • parendussüsteemi tulemuslikkuse hindamine
 • Toyota parendussüsteem
   


Metoodika ja koolituspõhimõtted

Kõikide koolituste lahutamatuks osaks on praktiline arutelu ning kogemuste vahetamine. Praktilised töövõtted ja tööriistade kasutamine kinnistatakse rühmatööde, praktiliste harjutuste ja näidete kaudu omandatud teadmistega.  

Programmi tellimine

Kui tunnete lähemat huvi ülaltoodud koolitusprogrammi vastu, siis andke sellest palun meile teada! Programmi saab tellida sisekoolitusena siin. Avalike koolituste kuupäevasid saate kontrollida ja koolitustele registreerida koolituskalendrist.